function Untitled Document
วันเริ่มต้น      
รายการส่งข้อมูล pcucode อำเภอ จำนวนส่งทั้งหมด จำนวนข้อมูลที่ถูกตรวจสอบ จำนวนข้อมูลที่ไม่ใช่ 506